Comments are off for this post

Kreyol Lesson: James 1:2-5

Jak ch1 v 2-5
Frè mwen yo, lè nou tonbe nan divès kalite eprèv, konsidere sa tankou yon lajwa total.  Paske, nou konnen lè eprèv teste lafwa nou, rezilta a se andirans.  Men, fòk andirans lan fè yon travay total pou nou ka total, toutantye, san manke anyen.  Men, si youn nan nou manke sajès, se pou li mande Bondye ki bay tout moun san mezi, san repwòch.  E Bondye va ba li l.

James 1:2-5 (this is the translation from above, not from an English version of the Bible)
My brother, when you fall into various trials, consider this like a total joy.  Because, we know when trials test our faith, the result is endurance.  But, endurance must make a total work so that we can be total, whole, without missing anything.  But if one of you is lacking in wisdom, let him ask God, who gives without measure, without blame.  And God will give it to him.

frè = brother
nou = we
tonbe = fall
lajwa = joy
rezilta = result
manke = missing, lacking
sajès = wisdom
mezi = measure

Comments are closed.