Comments are off for this post

Kreyol Song: Jesus Was Born In A Miserable Manger (88KCD)

Jezu Te Fèt Nan Yon Krech Mizerab

Jezu te fèt nan yon krech mizerab;
Kè li te dou, e pawòl li emab;
Maltrete, li mouri kon yon koupab,
Jezu, presie Seyè

Kè:
Presie, presie Jezu,
Zanmi sèten, juska la fen;
Li ofri kò-l pou mwen genyen la vi,
Jezu, presie Seyè

Nan loraj, se li sèl ki bay lapè;
Grangou ak swaf, se li ki satisfè;
Lè tantasyon, li bay gras nesesè,
Jezu, presie Seyè

Se zanmi tout moun, men anpil renie-l;
Yon èd pou fèb yo, li te imilie;
Limiè le monn, se li yo krisifie;
Jezu, presie Seyè

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jesus Was Born In A Miserable Manger

Jesus was born in a miserable manger;
His heart was gentle, and His words were friendly;
Mistreated, he died like a culprit,
Jesus, Precious Lord

Chorus:
Precious, precious Jesus,
Certainly a friend, up to the end;
He offered Himself so I could have life,
Jesus, Precious Lord

In the storm, He is one that provides peace;
Hungry and thirsty, He is satisfies;
In temptation, He gives necessary grace,
Jesus, Precious Lord

A friend to everyone, but many denied it;
Help for the weak, he was humiliated;
Light of the world, it was He they crucified;
Jesus, Precious Lord

Comments are closed.