1

Kreyol song – Mwen Pa Bezwen Pe (I Don’t Need To Be Afraid)

 

Mwen pa bezwen pè, Sovè mwen tou prè,
E pou sove mwen Li prèt pou parèt.
Ma va priye anpil. Se Kris kap aji,
Lè Li nan kannòt mwen, mwen pap pè anyen.

Si chemen mwen nwa, se Kris ki gid mwen
Ma obeyi Li, La proteje mwen.
Menm si tout moun kont mwen, e tout bagay nwa,
Pawòl Li pap manke, li genyen pou fèt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

I don’t need to be afraid, my Savior is nearby,
And to save me He is ready to appear.
I will pray a lot. It is Christ who will act,
When He’s in my boat, I won’t fear anything.

If my path is dark, it’s Christ who is my guide
I obey him, and He protects me.
Though everyone is against me, and everything dark,
His Word isn’t lacking, it will be done.

Comment(1)

  1. Joab Pierre says

    Inspiration.

Comments are now closed for this article.