Comments are off for this post

Song: Kris Gen Sipriz Pou Ou (Christ Has A Surprise For You)

Si Kris pa’t avè-m, kòman m ta ye?
Lè zeprèv yo menase vi mwen
Avèk lanmou L, Li antoure mwen
Met nan kè mwen yon vrè chan pou Li.

Kris gen sipriz pou ou, frè mwen.
Kris gen sipriz pou ou, zanmi mwen.
Si ou lèse L dirije lavi ou,
Gras Li va yon sipriz pou ou.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

If Christ wasn’t with me, how would I be?
When trials threatened my life,
With His love, He surrounded me
and put in my heart a true song to Him.

Christ has a surprise for you, my brother.
Christ has a surprise for you, my friend.
If you let Him lead your life,
His Grace will be a surprise for you.

Comments are closed.