Comments are off for this post

Kreyol song – Délivré! (Salvation!)

Mwen sonjé byen ki jou Li té delivré-m,
E mwen konnen mwen fini avèk péché,
Paské mwen jwenn délivrans
E kè mwen fin-n asurè
Mwen sové nan péché pou toujou.

Délivré!  Délivré!
Wi mwen sové nan péché pou toujou!
Délivré!  Délivré!
Wi mwen sové nan péché pou toujou!

~~~~~~~~~~~~~~~~~

I remember well the day He saved me,
And I know I’m finished with sin,
Because I found salvation
And my heart is assured
I’m saved of sin.

Salvation! Salvation!
Yes I’m saved of sin!
Salvation! Salvation!
Yes I’m saved of sin!

Comments are closed.