1

Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled

“The Son of God became a man to enable men to become sons of God.”

-C.S. Lewis in Mere Christianity

Away in the Manger in Kreyol:

#117 Chan Déspérans

Gadé ti Jézu ki kouché nan krèch la
Otèl la réfuze’-l malgré Li té Roua;
Bèjé yo té vini pou adoré Li;
Bèl ti Séngnè Jézu ki t-apé domi

Bèf yo t-apé béglé, ti Bébé lévé
Li ouvri bèl jé Li, min Li pat krié
Zétoual nan sièl la té kléré figu li;
Vi-n ouè Sovè ou ki té fèt pou mouri

Mèsi, Ségnè Jézu pou kado la vi
Jou fèt ou, Noèl la, fè kè mouin réjoui;
Mouin rinmin ou Jézu, pi plus ké janmin,
Moiun ba ou tout Ke mouin pou L’étènité

Real Hope for Haiti and all of its staff would like to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!

Comment(1)

  1. Sheri says

    Mouin rimin chan sa! Met BonDye beni nou tout!

Comments are now closed for this article.